1. Radio Galaxy
  Houston, Texas
 2. D. Rose
  Houston, Texas
 3. Eddie Moore and the Outer Circle
  Kansas City, Missouri
 4. The Hue
  Houston, Texas
 5. Chris "Daddy" Dave
  Houston, Texas
 6. The Foundation
  Houston, Texas
 7. The Niyat
  Houston, Texas
 8. K-OTIX / The Legendary KO
  Houston